Szabályok

I. Általános szabályok

1. A DIPOL fotópályázatát (a továbbiakban: Verseny) a DIPOL Spółka Jawna szervezi, amelynek székhelye Krakkó, ul. Ciepłownicza 40, NIP: 6780101049, REGON: 350509592 (a továbbiakban: Szervező).

2. A verseny lebonyolítása a Szervező tulajdonában lévő konkurs.dipol.com.pl weboldalon (a továbbiakban: Szolgáltatás) keresztül történik.

3. A verseny résztvevője az a magánszemély, aki:

 • a Szolgáltatás igénybevételével legalább 1 fényképet beküldött a Versenyre;
 • elolvasta és elfogadta a jelen Szabályzat minden rendelkezését (a Versenyre fényképek beküldése a Szabályzat elfogadása nélkül nem lehetséges).

4. A verseny résztvevője kijelenti, hogy:

 • Ő a beküldött fotó szerzője, és/vagy annak szerzői jogainak tulajdonosa.
 • Az állampolgársága szerinti országban nagykorú.
 • Jogosult a beküldött művekben szereplő személyek képeinek közzétételére és elfogad minden olyan igényt, amelyet az ábrázolt személyek és/vagy képviselőik a Pályázat Szervezőjével szemben benyújthatnak. Szerzői jogok megsértése esetén a Résztvevőt felelősség terheli.
 • A Résztvevő hozzájárul személyes adatainak a személyes adatok védelméről szóló törvényben foglaltaknak megfelelő kezeléséhez (J. Közlöny 2016. évi 922. pont).
 • A Résztvevő beleegyezik abba, hogy az általa benyújtott alkotásokat a Szervező bármilyen formában és bármikor ingyenesen felhasználja a Verseny és a DIPOL cég népszerűsítése céljából.
 • Hozzájárul, hogy a beküldött fotók a Szervező Facebook-profilján (www.facebook.com/dipolnet) megjelenjenek.

II. Részvétel a versenyen

1. A verseny felnőtteknek szól.

2. A versenyen való részvétel ingyenes.

3. A versenyen való részvétel önkéntes.

4. A verseny két kategóriára oszlik – „Fotó” és „Videó”, amelyekért külön díjakat osztanak ki.

5. Egy Résztvevő maximum 3 fotót küldhet be.

6. A Szervező általános követelményei a fotókkal kapcsolatban:

 • Amennyiben a beküldött Munka pornográf, rasszista vagy bármilyen módon sértő más Résztvevők vagy a Szervező számára, azt nem fogadjuk el.
 • Amennyiben a beküldött Munka a pályázat korábbi kiadásaiban versenyzett, azt nem fogadjuk el.
 • A pályázatra beküldött alkotásban bármilyen antennának KELL lennie, ráadásul a beküldött videóban az antennának legalább 1 másodpercig láthatónak kell lennie. Az „antenna” kifejezés alatt olyan eszközt értünk, amely az elektromágneses hullámokat elektromos jellé alakítja és fordítva. A fényképen látható antennának úgy kell lennie, hogy az megkülönböztethető legyen a háttértől és a környezettől. Ez alól a szabály alóli kivételeket (pl.: a képen az antenna árnyéka, vagy annak tükröződése, pl. tükörben vagy vízben) a Versenyre való jelentkezést igazoló moderátorok egyénileg veszik figyelembe. A moderátorok döntései véglegesek.
 • A mesterséges intelligencia (AI) által létrehozott alkotások nem vehetnek részt a versenyen.

7. Szervező részletes követelményei a fotókkal kapcsolatban:

 • A .jpg, .png vagy .gif formátumú, legalább 1200 x 800 pixel felbontású fájlok fogadhatók el.
 • A fotók nem tartalmazhatnak utómunkában hozzáadott grafikát vagy szöveget, vagy más fényképekről beillesztett elemeket.
 • Különböző fájlokból származó fényképek kombinálásával vagy a fénykép eredeti kompozíciójának megváltoztatásával fotómontázs nem megengedett.

8. A Szervező a benyújtott Művek átvételét indoklás nélkül megtagadhatja.

9. Miután a fényképek jelen Szabályzatnak való megfelelőségét pozitívan igazolták, az alkotások közzétételre kerülnek a Szolgáltatáson.

III. Fényképek értékelése

1. Minden olyan fotót, amely megfelelt a Szabályzatnak történő megfelelésnek az első ellenőrzésen, a Szervező által kijelölt zsűri értékeli.

2. A zsűri a fényképeket a pályázati időszak lejárta után, azaz 2023. szeptember 29-a után értékeli.

IV. Díjak

1. Lesz egy fődíj, a második és harmadik helyezettek díja, valamint kitüntetések. A díjak száma az összegyűjtött fotók értékelése során kerül meghatározásra.

2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket más nagyobb vagy azonos értékű nyereményre változtassa, amennyiben a Szervező hatáskörén kívül eső esemény következik be, amely akadályozná a fent említett nyeremények nyertesekhez való eljuttatását.

V. Verseny időzítése

 • 2023. június 26. – A Verseny kezdete, a fotók fogadásának kezdete.
 • 2023. szeptember 29. – a fotók fogadása véget ér.
 • 2023. október 23. – a nyertesek névsorának kihirdetése. A verseny eredményét a TV-SAT, CCTV, WLAN heti összefoglalóban, a konkurs.dipol.com.pl címen és a Szervező Facebook-profilján tesszük közzé. A nyerteseket e-mailben is értesítjük.
 • 2023. november 27. – a díjak Szervező általi kiszállításának végső időpontja. A határidő módosulhat, ha a Verseny nyertese a nyeremény kiszállításához szükséges címét addig nem küldi meg.

VI. Személyes adatok védelme

1. A Szervező az alábbi adatokat gyűjti a Résztvevőktől:

 • E-mail
 • Kereszt-és vezetéknév

2. A Szervező továbbá az alábbi adatokat gyűjti be a nyertesektől:

 • Lakóhelyi cím (a nyeremény kiszállításához)
 • Kapcsolattartási telefonszám.

3. A Résztvevők és nyertesek személyes adatait a Versenyen való részvétel, a panasz elbírálása, a nyertes kiválasztása és a nyeremény odaítélése, valamint tájékoztatás céljából (a Verseny kezdetéről és befejezéséről szóló tájékoztatás) kezeljük.

4. A személyes adatok megadása önkéntes, de a Versenyen való részvételhez szükséges. Ha személyes adatokat ad meg, jogában áll:

 • Hozzáférés az adatokhoz
 • Helyes adatok
 • Adatok törlése.

5. Ön bármikor jogosult az érintett személyre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, illetve az adatkezelés elleni tiltakozásra, valamint az adathordozhatósághoz való jogra. Ezeket a jogokat az adatkezelő irodájában, levélben, elektronikus kommunikációs eszközzel vagy telefonon lehet gyakorolni.

6. A résztvevőktől és nyertesektől gyűjtött személyes adatok kezelője a DIPOL Spółka Jawna of Krakow, ul. Ciepłownicza 40, NIP: 6780101049, REGON: 350509592. A személyes adatok kezelése a természetes személyek személyes adatok feldolgozása során történő védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően történik. az adatok és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet), OJ UE L 119/1, 2016.05.04 [GDPR] és a 2018. május 10-i nemzeti törvény hatályon kívül helyezéséről szóló személyes adatok.

7. Személyes adatai kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés, azaz az Ön hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez. Személyes adatait azok visszavonásáig vagy a verseny rendezéséig kezeljük – attól függően, hogy melyik következik be előbb. A nyertes személyes adatait a verseny elszámolásától számított legfeljebb 6 hónapig kezeljük.

VII. Záró rendelkezések

1. Jelen szabályzat végleges és visszavonhatatlan értelmezése a Szervező mérlegelési jogkörébe tartozik

2. A versenyt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy bonyolítja és nem áll kapcsolatban vele (a Facebookot minden résztvevő teljes mértékben mentesíti a felelősség alól).

3. Abban az esetben, ha a Résztvevő a jelen Szabályzattal összeegyeztethetetlen, vagy a Verseny győzelmét célzó olyan cselekményeket hajt végre, amelyek nem egyeztethetők össze az általánosan alkalmazandó jogszabályokkal vagy tisztességgel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze az eredményeket, és kizárja a Résztvevőt a versenyből való részvételből. Amennyiben egy Résztvevőt kizárnak a Versenyből, úgy a Résztvevő köteles az átvett nyereményt visszaadni. Az átvett jutalom visszaküldése nem zárja ki a Szervező azon jogát, hogy a Résztvevőtől általános feltételekkel kártérítést követeljen.

4. Abban az esetben, ha a Résztvevő jelen Szabályzatban hivatkozott nyilatkozatai ellentétesnek bizonyulnak a tényleges és/vagy jogi állapottal, harmadik felek követelései esetén kizárólag a Résztvevőt terheli a felelősség, és vállalja, hogy minden költséget megfizet a kapcsolódó károkért, amelyek a Szervezőt terhelik. Ezen túlmenően a fent említett helyzetben a Résztvevőt kizárják a Versenyből és köteles haladéktalanul visszaadni a Szervező által kiosztott nyereményt.

5. A Szabályzat a Verseny indulásának napján, azaz 2023. június 26-án lép hatályba.